1    Standard Hiperlan 2

 

1.1        Wprowadzenie

 

Sieć Hiperlan/2 umożliwia transmisję danych oraz głosu z maksymalną prędkością 54 Mbit/s. Zaletą niedostępną w innych popularnych sieciach bezprzewodowych jest wbudowany mechanizm rezerwacji zasobów. Uzyskane już połączenie typu CBR (Constant Bit Rate) lub VBR (Variable Bit Rate) nie zostanie zakłócone z powodu obciążenia sieci ruchem od innych użytkowników. Dzięki temu sieć może służyć do prowadzenia rozmów telefonicznych oraz wideokonferencji, nie tracąc możliwości pełnego wykorzystania dostępnej przepustowości. Sieć jest również szybka i pozwala na komfortowe używanie większości dostępnych dzisiaj programów komputerowych.

Standard ETSI opisuje warstwę fizyczną, warstwę łącza oraz warstwę konwergencji, która umożliwia użycie Hiperlanu jako nośnika dla wielu różnych protokołów sieciowych warstw wyższych modelu ISO/OSI, takich jak IP, ATM/B-ISDN, UMTS, czy IEEE 1394.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rysunek 1.  Zakres standardu HIPERLAN/2.

Część radiowa pracuje na częstotliwości 5GHz, wykorzystuje modulację OFDM do stworzenia “paczki” radiowej (burst). W zależności od lokalnych warunków, ilości zakłóceń itp. możliwa jest transmisja z prędkością 6, 9, 12, 18, 27, 36 i 54 Mbit/s. Różnicę w uzyskiwanej prędkości uzyskuje się poprzez wybór modulacji od BPSK do 64-QAM oraz poprzez zmianę ilości wymazywanych bitów na wyjściu kodera splotowego (puncturing).

Współdzielenie medium przez wiele urządzeń i dwukierunkowość transmisji oparte są na dynamicznym podziale czasu. Całością zarządza jedno urządzenie ogłaszając odpowiednie komunikaty w każdej ramce, w postaci jej nagłówka, udzielające praw do korzystania z fragmentów dostępnego czasu. Tym urządzeniem jest punkt dostępowy AP (Access Point). Oprócz nadzoru nad całą transmisją w sieci, AP pośredniczy w przesyłaniu danych pomiędzy terminalami MT (Mobile Terminal) oraz kablową siecią zewnętrzną. Dopuszczalne jest również zestawienie sieci ad-hoc bez punktu AP. Wtedy wszystkie zadania nadzorcy przejmuje jeden z wylosowanych terminali stając się kontrolerem centralnym CC (Central Controller). Aby mógł pełnić tę funkcję musi obsługiwać pełną funkcjonalność wymaganą dla punktu AP.

 

 

1.2        Warstwa MAC sieci Hiperlan/2

 

1.2.1       Ogólna informacja

 

Transmisja danych w sieci Hiperlan/2 składa się z ciągu następujących po sobie ramek MAC (Medium Access Control). Każda ramka trwa zawsze 2 ms. Granice pomiędzy kolejnymi ramkami stanowi nagłówek znajdujący się na początku każdej z nich. W nagłówku znajduje się kanał (lub kanały) transportowe BCH (Broadcast CHannel) pojemności 120 bitów, niosący w sobie kanał logiczny BCCH (Broadcast Control CHannel), a ten zawiera najważniejsze dla działania sieci informacje. Różnica pomiędzy kanałami BCH i BCCH polega na tym, że ten pierwszy to kanał transportowy posiadający miejsce na dane, czyli bity do wykorzystania, drugi to kanał logiczny – struktura danych, gdzie każdy bit ma przypisane znaczenie. W standardzie przyjęto zasadę, że skrótem trzyliterowym oznaczono kanały transportowe, a skrótem czteroliterowym kanały logiczne. Kanały transportowe niosą w sobie dane kanałów logicznych.

Każdy kanał BCH na początku ramki przeznaczony jest dla jednego sektora anteny. W tej części ramki określone są między innymi następujące informacje: wskaźnik do kanału FCH (Frame CHannel) - informacja kiedy będzie nadawany kanał FCH i jaki będzie długi oraz kiedy się zacznie pierwszy kanał RCH (Random CHannel) i ile ich będzie.

Zaraz po kanale/kanałach BCH nadawany jest kanał FCH. Zawiera on najważniejsze informacje dotyczące kontroli dostępu do medium, ponieważ to w kanale FCH ogłaszane są informacje o tym, co będzie się działo w całej ramce. Kanał FCH zawiera w sobie trzy elementy informacyjne IE (Information Element) lub ich liczbę będącą wielokrotnością trzech. W pojedynczym elemencie IE zawarta jest pojedyncza informacja o przydzieleniu zasobów do nadawania RG (Resource Grant). W niej jest określone dokładnie od kiedy, który z terminali mobilnych może nadawać, ile pakietów SCH (Short transport CHannel) i LCH (Long transport CHannel) oraz w jakim fizycznym trybie, a zatem z jaką prędkością może je wysłać. Przestrzeganie tych zaleceń pozwala na bezkolizyjne transmitowanie danych we wspólnym medium z maksymalnym wykorzystaniem dostępnego czasu.

 Zaraz po kanale FCH nadawany jest kanał transportowy ACH (Access Feedback CHannel). W kanale ACH zawarty jest kanał RFCH (Random Access Feedback CHannel), gdzie rozgłaszane są informacje o powodzeniu lub nie, dostępu do kanałów RCH. Znajduje się tu trzydzieści jeden bitów informacyjnych. Jeśli bit ma wartość jeden, oznacza to, że w poprzedniej ramce, w odpowiadającym bitowi kanale RCH, udało się z powodzeniem przesłać żądanie. Wartość bitu równa zero oznacza brak transmisji lub kolizję w odpowiednim kanale RCH. Jeśli w poprzedniej ramce było dostępnych mniej niż trzydzieści jeden kanałów RCH, to bity odpowiadające nieistniejącym kanałom również są ustawione na zero.

Kanały BCH, FCH i ACH są nadawane przez kontroler AP/CC. Jeśli kontroler AP ma jakieś dane do wysłania, to zgodnie z tym, co rozgłosił w kanale FCH bezzwłocznie rozpoczyna transmisję fazy DL (DownLink), czyli zaczyna się właściwa transmisja danych. Pakiety SCH lub LCH są kolejno nadawane z prędkościami odpowiadającymi bieżącym możliwościom odbiorców. Dalej mogą rozpocząć się fazy DiL (Direct Link) i UL (UpLink). Tutaj według rozgłoszonych zezwoleń RG, po kolei nadają poszczególne terminale. W fazie DiL terminal - adresat odbiera bezpośrednio nadawane do niego dane. W fazie UL tymczasowym odbiorcą jest punkt AP i w zależności od faktycznego celu, pakiety są buforowane i przesyłane dalej w następnych ramkach do docelowych odbiorców lub do sieci kablowej.

Faza DL oznacza kierunek transmisji danych skierowany z punktu AP do dowolnego terminala MT. Faza UL oznacza kierunek przeciwny, natomiast faza DiL to bezpośrednie połączenie pomiędzy dwoma terminalami.

Po tych fazach występuje faza kanałów RCH. Jeśli jakiś terminal MT nie ma ustanowionego połączenia lub z innego powodu nie ma możliwości przesłania żądania dostępu do zasobów RR (Resource Request), to transmituje swoje żądanie RR w jednym z kanałów RCH. Sytuacja taka może nastąpić gdy terminal MT ustanowił połączenie np. typu VBR i wysyła pakiet LCH raz na kilka ramek MAC. Wtedy przed wysłaniem pakietu LCH musi zażądać dostępu w kanale RCH. Dostęp do kanałów RCH jest możliwy bez uzyskania pozwolenia, dlatego mogą wystąpić tu kolizje. Jeśli terminal potrzebuje wysłać żądanie RR, to losuje kanał RCH spośród dostępnych w najbliższej ramce i w nim wysyła żądanie. Jeśli dojdzie do kolizji tj. w tym samym kanale nadawał jeszcze inny terminal MT, to ponowna próba powinna być zrealizowana zgodnie z ustalonymi w normie zasadami, które opisuję dokładnie w dalszej części pracy.

Maksymalna przepustowość sieci Hiperlan/2 wynosi 54 Mbit/s. Prędkość taką można osiągnąć w przypadku, gdy praca urządzeń nie jest zakłócana czynnikami zewnętrznymi i nie są one za bardzo oddalone. Jeśli jednak stopa błędów transmisji byłaby zbyt wysoka, terminale mogą ograniczyć prędkość w celu poprawy jakości sygnału. Mogą do tego celu użyć szeregu kombinacji parametrów, na które składa się typ modulacji pojedynczej nośnej sygnału OFDM i zmiana sprawności kodera splotowego poprzez zmianę ilości wymazywanych bitów na wyjściu (puncturing). Poniżej zamieszczam tabelę zawierającą dostępne prędkości, w której zawarte są również parametry modulacji stosowanej podczas transmisji z daną prędkością.

Tabela 1. Dostępne prędkości i parametry modulacji

Szybkość transmisji

Typ modulacji

Sprawność kodera

Ilość bitów danych w symbolu ODFM

6 Mbit/s

BPSK

1 / 2 

24

9 Mbit/s

BPSK

3 / 4

36

12 Mbit/s

QPSK

1 / 2

48

18 Mbit/s

QPSK

3 / 4

72

27 Mbit/s

16QAM

9 / 16

108

36 Mbit/s

16QAM

3 / 4

144

54 Mbit/s

64QAM

3 / 4

216

 

Cała transmisja w sieci Hiperlan oparta jest na wysyłaniu wiadomości w przeznaczonych do tego kanałach logicznych. Poniżej zamieszczam szczegółowy opis kanałów i zasad budowania ramki MAC.

 

1.2.2       Kanały logiczne

 

Wszystkie kanały logiczne są odwzorowywane w kanały transportowe, a dopiero te są wysyłane w postaci fizycznej transmisji. Poniżej omówiono kanały logiczne zdefiniowane przez standard HIPERLAN/2.

 

Kanał BCCH

 

Kanał BCCH – jest kanałem sterującym  służącym do rozgłaszania przez kontroler AP podstawowych i stałych informacji o całym sektorze. Jego obsługa jest obowiązkowa dla punktów AP/CC, a terminale muszą umieć interpretować zawarte w tym kanale informacje. Kanał BCCH jest transmitowany w kanale transportowym BCH i jest jednoznacznie identyfikowany na podstawie występowania w tym kanale. Zawartość kanału BCCH ma wielkość 120 bitów, a dokładne ich znaczenie przedstawia Tabela 2:


Tabela 2. Budowa kanału BCCH

Nazwa pola

Długość [bity]

Przeznaczenie

Frame counter

4

Licznik zwiększany o 1 co każdą ramkę modulo 16, używana jako wartość początkowa do skonfigurowania skramblera.

NET ID

10

Identyfikator sieci

AP ID

10

Identyfikator punktu AP. Powinien być kontrolowany przez terminal MT w każdej ramce MAC. W przypadku niezgodności terminal MT nie może nadawać w bieżącej ramce.

Sector ID

3

Identyfikator sektora anteny

AP TX level

4

Zawiera informacje na temat poziomu mocy sygnału emitowanego z punktu AP

AP RX UL level

3

Zawiera informacje na temat oczekiwanego poziomu mocy sygnału odbieranego przez punkt AP. Dotyczy faz UL i RCH

Pointer to FCH

12

Wskaźnik do kanału FCH, wraz informacją z następnego pola stanowi również (pośrednio) wskaźnik do kanału ACH. Zawiera liczbę jednostek po 400 ns

Legth of FCH

4

Zawiera liczbę bloków IE występujących w kanale FCH. Zero oznacza brak kanału FCH w sektorze.

PHY Mode of FCH

2

00 – oznacza BPSK, R = 1/2, pozostałe wartości nie są używane.

Pointer to RCH

13

Wskazuje na początek pierwszego kanału RCH. Zawiera liczbę jednostek długości 400 ns

Length of RCH

5

Liczba kanałów RCH. Wartość 00 zarezerwowana.

RCH Guard space

2

Określa długość czasu ochronnego pomiędzy kanałami RCH. 00 = 2 ms, 01 = 800 ns, 10 = 2000 ns, 11 = 10000 ns

DL RBCH indicator

1

Sygnalizuje, że kanał RBCH  w fazie DL będzie nadawany w bieżącej ramce

DST

1

Sygnalizuje czy w bieżącej ramce zawarte będą dane dla jakiegokolwiek uśpionego terminala. 1 oznacza występowanie wspomnianych danych.

Uplink preambule

1

Typ preambuły w fazie UL: 0- krótka 1 – długa

Phase indicator

4

Sygnalizuje fazę użytą przez punkt AP/CC

AP traffic load indicator

3

000 – wartość domyślna, 001 – zabrania wysyłania danych do AP, pozostałe kombinacje nie wykorzystano

Maximum power indicator

1

0- AP transmituje z maks. Mocą lub max. –3 dB

1- AP transmituje poniżej maks. Mocy

Number of sectors

3

Liczba sektorów. 000 = 1 sektor, 001 = = 2 sektory, .... ,111= 8 sektorów.

Future use

10

Zarezerwowane na przyszłość

CRC

24

Suma kontrolna

Razem

120

 

 

 

Kanał FCCH

 

Kanał FCCH (Frame Control Channel) – jest kanałem sterującym przenoszącym informacje o fizycznej strukturze bieżącej ramki MAC w postaci pakietów / zezwoleń RG. Każdy pakiet RG to pojedyncza informacja o przydzieleniu zasobów do nadawania. Obsługa kanału FCCH jest obowiązkowa dla punktów AP/CC, a terminale muszą umieć interpretować zawarte w tym kanale informacje. Kanał FCCH jest transmitowany w kanale transportowym FCH i jest jednoznacznie identyfikowany na podstawie występowania w tym kanale. Kanał FCCH zawiera trzy lub wielokrotność trzech elementów IE. Element IE może alokować zasoby dla następujących kanałów logicznych: RBCH, DCCH, UBCH, UMCH oraz UDCH. Taka alokacja zawsze wiąże się z alokacją zasobów dla pakietów LCH lub SCH przeznaczonych do przenoszenia tych kanałów logicznych. Elementy IE występują zatem w pięciu typach: dla ruchu w fazach DL, DiL, UL dla pustych części ramki oraz elementy IE “wypełniacze” służące do skompletowania bloku IE. Każda alokacja jest jednocześnie zezwoleniem na użycie czasu do przesłania odpowiedniej ilości pakietów LCH lub SCH. Mimo, że budowa każdego z elementów IE jest bardzo podobna, to różnią się one nazwami pól. Każdy element IE ma długość 64 bitów. Tabele: Tabela 3 do 6 opisują dokładnie zawartość każdego z istniejących typów IE.

 

 

Tabela 3. RG IE dla ruchu DL i UL w trybie scentralizowanym

 

Nazwa pola

Długość [bity]

Przeznaczenie

IE flag

1

Zawsze ustawione na 1

IE Type

4

0000 – faza DL, 0001 – faza UL

MAC ID

8

Identyfikuje dla którego MAC ID jest przeznaczony RG

DLCC ID

6

Identyfikuje dla którego DLCC ID jest przeznaczony RG

Start Pointer

13

Określa moment wystąpienia początku transmisji związanej z tym RG. Zawiera liczbę jednostek o długości 400 ns

# SCH

6

Zawiera liczbę przydzielonych pakietów SCH dla danego połączenia.

RR poll

1

Zarezerwowane na przyszłość

PHY mode SCH

3

Określa z jaką prędkością ma się odbywać transmisja pakietów SCH których dotyczy dany RG

# LCH

8

Zawiera liczbę przydzielonych LCH dla danego połączenia.

PHY mode LCH

4

Określa z jaką prędkością ma się odbywać transmisja pakietów LCH których dotyczy ten RG

Future use

10

Zarezerwowane na przyszłość

Razem

64

 

 

 

 


Tabela 4.  RG IE dla ruchu DiL w trybie bezpośrednim

Nazwa pola

Długość [bity]

Przeznaczenie

IE flag

1

Zawsze ustawione na 1

IE Type

4

0010 – faza DiL

Source MAC ID

8

Identyfikuje dla którego źródłowego MAC ID jest przeznaczony RG

Destination MAC ID

8

Identyfikuje docelowego MAC ID jest przeznaczony RG

DLCC ID

6

Identyfikuje dla którego DLCC ID jest przeznaczony RG

Start Pointer

13

Określa czas początku transmisji związanej z tym RG. Zawiera liczbę jednostek o długości 400 ns

# SCH

6

Zawiera liczbę przydzielonych pakietów SCH na potrzeby określonego połączenia.

PHY mode SCH

3

Określa z jaką prędkością ma się odbywać transmisja pakietów SCH których dotyczy ten RG

# LCH

8

Zawiera liczbę przydzielonych pakietów LCH na potrzeby określonego połączenia.

PHY mode LCH

4

Określa z jaką prędkością ma się odbywać transmisja pakietów LCH których dotyczy ten komunikat RG

Future use

3

Zarezerwowane na przyszłość

Razem

64

 

 

Obsługa RG IE dla ruchu DiL jest opcjonalna dla AP/CC i MT

 

Tabela 5. RG IE dla pustych (empty) fragmentów ramki

Nazwa pola

Długość [bity]

Przeznaczenie

IE flag

1

Zawsze ustawione na 1

IE Type

4

0100

Start Pointer

13

Określa moment wystąpienia początku pustego fragmentu ramki

Stop Pointer

11

Określa moment wystąpienia końca pustego fragmentu ramki

Start Pointer

13

Określa moment wystąpienia początku pustego fragmentu ramki

Stop Pointer

11

Określa moment wystąpienia końca pustego fragmentu ramki

Future use

11

Zarezerwowane na przyszłość

Razem

64

 

 

W pustych fragmentach ramki nie są wysyłane żadne dane. Są one ogłaszane gdy przynajmniej jeden z terminali zgłosi potrzebę wykonania pomiarów DFS.

Tabela 6.  RG IE w celu wypełnienia (padding)

Nazwa pola

Długość [bity]

Przeznaczenie

IE flag

1

Zawsze ustawione na 1

IE Type

4

0101

Future use

59

Nie używane

Razem

64

 

 

Element RG IE jest używany, gdy zachodzi potrzeba uzupełnienia liczby elementów IE, by była wielokrotnością trzech, w celu wypełnienia bloku IE.

 

 

Kanał RFCH

 

Kanał RFCH (Random access Feedback Channel) – jest kanałem kontrolnym służącym do informowania terminali o sukcesie lub jego braku w dostępie do kanałów RCH w poprzedniej ramce. Jest transmitowany jeden na całą ramkę. Jego obsługa jest obowiązkowa dla punktów AP/CC, a terminale muszą umieć interpretować zawarte w tym kanale informacje. Kanał RFCH jest transmitowany w kanale transportowym ACH i jest jednoznacznie identyfikowany na podstawie występowania w tym kanale. Kanał RFCH zajmuje 72 bity. Format przedstawia Tabela 7:

 

Tabela 7.  Budowa kanału RFCH

Nazwa pola

Długość [bity]

Przeznaczenie

SCH PDU Type

4

Ustawione na 0110

RFCH type

4

Definiuje typ komunikatu RFCH

0000 oznacza RFCH dla kanałów RCH

pozostałe zarezerwowane na przyszłość

RCH1

1

Informacja zwrotna:

0 - w poprzedniej ramce nastąpiła kolizja lub nie było transmisji

1 – w poprzedniej ramce doszło do udanej transmisji

RCH2

1

jw.

....................

 

 

RCH31

1

jw.

Future use

17

Zarezerwowane na przyszłość

CRC

16

Suma kontrolna

Razem

72

 

 

Pole RCH1 odpowiada kanałowi RCH nr 1 w poprzedniej ramce MAC, pole RCH2 kanałowi RCH nr 2 itd.

 

Kanał RBCH

 

Kanał RBCH (RLC Broadcast Channel) – jest kanałem sterującym używanym do przesyłania informacji dla całego sektora, zawiera rozgłoszeniowe wiadomości RLC (Radio Link Control), wiadomości związane z rozpoczęciem szyfrowania, informacje dla warstwy konwergencji oraz identyfikatory MAC (MAC ID) dla nieskojarzonych jeszcze terminali. Jest transmitowany tylko wtedy, gdy pojawi się taka potrzeba i nie więcej jak jeden na sektor. Jego obsługa jest obowiązkowa dla punktów AP/CC, a terminale muszą umieć interpretować zawarte w tym kanale informacje. Kanał RBCH jest transmitowany w pakietach SCH oraz LCH. Jego występowanie jest ogłaszane w kanale FCCH. Jest identyfikowany na podstawie wartości MAC ID = 0 i DLLC ID = 0 w trybie DL. Natomiast w trybie DiL na podstawie źródłowego MAC ID transmitującego terminala oraz MAC ID = 0 i DLLC ID = 0. Jego format jest identyczny jak kanału DCCH.

 

Kanał DCCH

 

Kanał DCCH (Dedicated Control Channel) – w kanale tym przenoszone są wiadomości RLC. Może być użyty w fazach UL, DL oraz DiL. Każdy z komunikatów ma inną długość i może być przenoszony w kanałach SCH, RCH oraz LCH. Kanał DCCH transmitowany jest wraz z kanałami UDCH i LCCH, jeśli takie występują w bieżącej ramce. Jego obsługa jest obowiązkowa dla punktów AP/CC oraz terminali. Kanał DCCH jest transmitowany w pakietach SCH oraz LCH. Jego występowanie jest ogłaszane w kanale FCCH. Jest identyfikowany na podstawie wartości DLCC ID = 0 dla każdego MAC ID w trybie scentralizowanym. Dla trybu bezpośredniego za pomocą źródłowego i docelowego MAC ID zainteresowanych MT i wartości DLCC ID = 0. Format wiadomości DCCH przesyłanej w kanale LCH jest identyczny jak UDCH. Format wiadomości DCCH przesyłanej w SCH w fazie DL przedstawia Tabela 8. Format wiadomości DCCH przesyłanej w SCH lub RCH w fazie UL przedstawia Tabela 9. Format wiadomości DCCH przesyłanej w SCH w fazie DiL przedstawia Tabela 10.

 

 

 

 

Tabela 8. Format wiadomości DCCH przesyłanej w SCH w fazie DL

Nazwa pola

Długość [bity]

Przeznaczenie

SCH PDU Type

4

Ustawione na 0100

Future use

4

Zarezerwowane na przyszłość

RLC message

8

Zawiera wiadomość RLC

Future use

3

Zarezerwowane na przyszłość

RLC message

37

Zawiera wiadomość RLC

CRC

16

Suma kontrolna

Razem

72

 

 

Tabela 9. Format wiadomości DCCH przesyłanej w SCH lub RCH w fazie UL

Nazwa pola

Długość [bity]

Przeznaczenie

SCH PDU Type

4

Ustawione na 0100

LCH PHY mode

4

Proponowana prędkość transmisji dla wiadomości LCH związanych z tym połączeniem DLC (DLCC)

RLC message

8

Zawiera wiadomość RLC

SCH PHY mode

3

Proponowana prędkość transmisji dla wiadomości SCH związanych z tym połączeniem DLC (DLCC)

RLC message

37

Zawiera wiadomość RLC

CRC

16

Suma kontrolna

Razem

72

 

 

 

Tabela 10.  Format wiadomości DCCH przesyłanej w SCH w fazie DiL

Nazwa pola

Długość [bity]

Przeznaczenie

SCH PDU Type

4

Ustawione na 0111

RLC message

52

Zawiera wiadomość RLC

CRC

16

Suma kontrolna

Razem

72

 

 

Ten typ wiadomości nie musi być obsługiwany przez urządzenia.

 

Kanał UBCH

 

Kanał UBCH (User Broadcast Channel) – służy do przesyłania rozgłoszeniowych danych użytkowników, pochodzących z warstwy konwergencji. Może być użyty w fazach DL oraz DiL. Jeśli punkt AP wspiera wiele warstw konwergencji, dopuszcza się istnienie wielu kanałów UBCH. Jego obsługa jest obowiązkowa dla punktów AP/CC oraz terminali. Kanał UBCH jest transmitowany w pakietach LCH. Format wiadomości jest identyczny jak kanału UDCH.

 

Kanał UMCH

 

Kanał UMCH – (User Multicast Channel) – służy do przesyłania danych użytkowników typu multicast. Może być użyty w fazach DL oraz DiL. Jego obsługa jest obowiązkowa dla punktu AP/CC, a terminale muszą umieć interpretować zawarte w tym kanale informacje jeśli są przyłączone do grup multicastowych. Kanał UMCH jest transmitowany w pakietach LCH. Format wiadomości jest identyczny jak UDCH.

 

Kanał UDCH

 

Kanał UDCH (User Data Channel) – służy do przesyłania danych użytkowników pomiędzy punktem AP i terminalem MT w trybie scentralizowanym oraz pomiędzy terminalami MT w trybie bezpośrednim. Jego obsługa jest obowiązkowa dla punktów AP/CC oraz terminali. Kanał UDCH jest transmitowany w LCH.

 

Tabela 11. Format kanału UDCH

Nazwa pola

Długość [bity]

Przeznaczenie

LCH PDU Type

2

00 (pozostałe możliwości są skomentowane w opisie LCH)

SN

10

Numer sekwencyjny

Payload

396

Miejsce na dane

CRC

24

Suma kontrolna

Razem

432

 

 

Kanał LCCH

 

Kanał LCCH (Link Control Channel) – jest kanałem służącym do przesyłania komunikatów ARQ dla korekcji błędów, umożliwia również wysyłanie żądań do zasobów. Funkcjonalność tą zapewnia za pomocą komunikatów żądań RR i ARQ feedback oraz discard. Jego obsługa jest obowiązkowa dla punktów AP/CC oraz terminali. Kanał LCCH jest transmitowany w pakietach SCH, ale wiadomości RR mogą być również wysyłane w kanale RCH.

Tabela 12. Format wiadomości RR dla fazy UL

Nazwa pola

Długość [bity]

Przeznaczenie

SCH PDU Type

4

0011

PHY mode SCH

3

Proponowana prędkość transmisji dla fazy DL dla wiadomości SCH związanych z danym połączeniem DLC (DLCC)

PHY mode LCH

3

Proponowana prędkość transmisji dla fazy DL dla wiadomości LCH związanych z danym połączeniem DLC (DLCC)

MAC ID

8

MAC ID

DLCC ID

6

Identyfikator połączenia DLC

#SCH

5

Ilość żądanych pakietów SCH dla połączenia DUC z którym związany jest ten komunikat RR

#LCH

10

Ilość żądanych pakietów LCH dla połączenia DUC z którym związany jest ten komunikat RR

Error indication

3

Informacje o błędach

RSS0 sample

6

Do pomiarów poziomu sygnału

Retry Bit

1

0- Pierwsza próba wysłania

1- kolejna próba wysłania

ARQ feedback message request bit (ARB)

1

1 – gdy terminal ma wysłane i niepotwierdzone lub negatywnie potwierdzone pakietu LCH lub nowy pakiet LCH gotowy do transmisji.

0 – w przeciwnym przypadku

Future use

5

Zarezerwowane na przyszłość

CRC

16

Suma kontrolna

Razem

72

 

 

Tabela 13. Format wiadomości RR dla fazy DiL

Nazwa pola

Długość [bity]

Przeznaczenie

SCH PDU Type

4

0101

PHY mode SCH

3

Proponowana prędkość transmisji dla fazy DiL dla wiadomości SCH związanych z danym połączeniem DLC (DLCC)

PHY mode LCH

4

Proponowana prędkość transmisji dla fazy DiL dla wiadomości LCH związanych z danym połączeniem DLC (DLCC)

Source MAC ID

8

MAC ID terminala wysyłającego

Destination MAC ID

8

MAC ID terminala odbierającego

DLCC ID

6

Identyfikator połączenia DLC

#SCH

5

Ilość żądanych pakietów SCH dla połączenia DUC z którym związany jest ten komunikat RR

#LCH

10

Ilość żądanych pakietów LCH dla połączenia DUC z którym związany jest ten komunikat RR

Error indication

2

Informacje o błędach

Retry Bit

1

0- pierwsza próba wysłania

1- kolejna próba wysłania

ARQ feedback message request bit (ARB)

1

1 – gdy terminal ma wysłane i niepotwierdzone lub negatywnie potwierdzone pakiety LCH lub nowe pakiety LCH gotowe do transmisji.

0 – w przeciwnym przypadku

Future use

4

Zarezerwowane na przyszłość

CRC

16

Suma kontrolna

Razem

72

 

 

Tabela 14. Format wiadomości ARQ feedback dla fazy UL

Nazwa pola

Długość [bity]

Przeznaczenie

SCH PDU Type

4

0001

PHY mode SCH

4

Proponowana prędkość transmisji dla fazy DL dla wiadomości SCH związanych z danym połączeniem DLC (DLCC)

PHY mode LCH

3

Proponowana prędkość transmisji dla fazy DL dla wiadomości LCH związanych z danym połączeniem DLC (DLCC)

FC

1

1 – oznacza aktywną kontrolę przepływu

ABIR

1

1 – oznacza, ze potrzeba odbiornikowi więcej pakietów SCH na potrzeby sygnalizacji ARQ

CAI

1

1 – oznacza, że w BMB1 będzie zawarte CumAck – skumulowane potwierdzenie

Future use

1

Zarezerwowane na przyszłość

BMN1

7

Numer bloku Bit map 1

BMB1

8

Blok Bit map 1

BMN2

5

Numer bloku Bit map 2

BMB2

8

Blok Bit map 2

BMN3

5

Numer bloku Bit map 3

BMB3

8

Blok Bit map 3

CRC

16

Suma kontrolna

Razem

72

 

 

 

Tabela 15. Format wiadomości ARQ feedback dla fazy DL i DiL

Nazwa pola

Długość [bity]

Przeznaczenie

SCH PDU Type

4

0001

Future use

9

Zarezerwowane na przyszłość

FC

1

1 – oznacza aktywną kontrolę przepływu

CAI

1

1 – oznacza, że w BMB1 będzie zawarte CumAck – skumulowane potwierdzenie

Future use

1

Zarezerwowane na przyszłość

BMN1

7

Numer bloku Bit map 1

BMB1

8

Blok Bit map 1

BMN2

5

Numer bloku Bit map 2

BMB2

8

Blok Bit map 2

BMN3

5

Numer bloku Bit map 3

BMB3

8

Blok Bit map 3

CRC

16

Suma kontrolna

Razem

72

 

 


Tabela 16. Format wiadomości Discard dla fazy UL

Nazwa pola

Długość [bity]

Przeznaczenie

SCH PDU Type

4

0010

PHY mode SCH

3

Proponowana prędkość transmisji dla fazy DL dla wiadomości SCH związanych z danym połączeniem DLC (DLCC)

PHY mode LCH

4

Proponowana prędkość transmisji dla fazy DL dla wiadomości LCH związanych z danym połączeniem DLC (DLCC)

Discard Sequence Number

10

Wskazuje które PDU odbiornik ma odrzucić

Repeated Discard Sequence Number

10

Duplikat Discard Sequence Number

#SCH

5

Ilość niezbędnych pakietów SCH dla tego połączenia DUC

#LCH

10

Ilość niezbędnych pakietów SCH dla tego połączenia DUC

Error indication

3

Informacje o błędach

RSS0 sample

6

Do pomiarów poziomu sygnału

Retry bit

1

0- Pierwsza próba wysłania

1- kolejna próba wysłania

CRC

16

Suma kontrolna

Razem

72

 

 

 

Tabela 17. Format wiadomości Discard dla fazy DL i DiL

Nazwa pola

Długość [bity]

Przeznaczenie

SCH PDU Type

4

0010

Discard Sequence Number

10

Wskazuje które PDU odbiornik ma odrzucić

Repeated Discard Sequence Number

10

Duplikat Discard Sequence Number

Future use

32

Zarezerwowane na przyszłość

CRC

16

Suma kontrolna

Razem

72

 

 

 

Kanał ASCH

 

Kanał ASCH (Association Control Channel) – służy do przekazywania komunikatów dotyczących żądań skojarzenia (association request) i przekazywania (handover) dla warstwy RLC. Jego obsługa jest obowiązkowa dla punktów AP/CC oraz terminali. Kanał ASCH jest transmitowany w kanałach RCH. Format wiadomości ASCH przedstawia Tabela 18.

 

Tabela 18. Format wiadomości ASCH

Nazwa pola

Długość [bity]

Przeznaczenie

SCH PDU Type

4

Ustawione na 0100

LCH PHY mode

4

Proponowana prędkość transmisji dla wiadomości LCH transportujących DCCH

SCH PHY mode

3

Proponowana prędkość transmisji dla wiadomości SCH transportujących DCCH

RLC message

45

Zawiera wiadomość RLC

CRC

16

Suma kontrolna

Razem

72

 

 

 

1.2.3       Kanały transportowe

 

Kanały transportowe są podstawowym elementem służącym do skonstruowania paczki jednostek PDU. Są przeznaczone do przesyłania określonej na stałe porcji danych, za wyjątkiem kanału FCH, którego pojemność jest zmienna. Tabela 19 przedstawia podstawowe informacje na temat kanałów transportowych:

 

Tabela 19. podstawowe informacje dot. kanałów transportowych

Kanał tran- sportowy

kodowanie

wielkość

[ bity ]

Kierunek

 

Przenoszone kanały logiczne

Występowanie w PDU

BCH

BPSK r=½ 

120

DL

BCCH

Każda ramka, osobno dla każdego sektora

FCH

BPSK r=½

x * 216

DL

FCCH

Każda ramka, osobno dla każdego sektora w który są transm. dane

ACH

BPSK r=½

72

DL

RFCH

Każda ramka, osobno dla każdego sektora

LCH

wg. FCCH

432

DL

RBCH, DCCH, UDCH, UBCH, UMCH

Zmienne

DiL

RBCH, DCCH, UDCH, UBCH, UMCH

UL

DCCH, UDCH,

SCH

wg. FCCH

72

DL

LCCH, RBCH, DCCH

Zmienne

DiL

LCCH, RBCH, DCCH

UL

LCCH, DCCH

RCH

BPSK r=½

72

UL

DCCH, LCCH, ASCH

max 31,  przynajmniej 1 na sektor

 

 

Poniżej umieszczam szczegółowe informacje na temat kanałów transportowych.

 

 

Kanał BCH

 

Kanał BCH (Broadcast Channel) – przenosi dane logicznego kanału BCCH. Jego obsługa jest obowiązkowa dla punktów AP/CC oraz terminali. Jest wysyłany zawsze z prędkością 6 Mbit/s, kodowany BPSK ze sprawnością kodera splotowego równą ½. Kanał ten jest identyfikowany poprzez występowanie na początku ramki MAC, choć w przypadku sieci wielosektorowej wysyłane jest tyle kanałów BCH, ile sektorów, począwszy od sektora 0. Kanał BCH ma rozmiar 120 bitów.

Kanał BCH jest poprzedzony 16-sto mikro-sekundową preambułą opisaną w zaleceniu HIPERLAN/2 w części dot. Warstwy fizycznej. Kanały BCH są wysyłane cyklicznie, dokładnie co 2 ms.

 

 

Kanał FCH

 

Kanał FCH (Frame Channel) – przenosi dane logicznego kanału FCCH. Jego obsługa jest obowiązkowa dla punktu AP/CC oraz terminali. Jest wysyłany zawsze z prędkością 6 Mbit/s, kodowany BPSK ze sprawnością kodera splotowego równą ½. W przypadku używania pojedynczego sektora kanał FCH jest identyfikowany poprzez miejsce występowania w ramce MAC. Natomiast, gdy używanych jest kilka sektorów, jego początek wskazuje 12-bitowy wskaźnik umieszczony w kanale BCCH przeznaczony dla danego sektora. Kanał FCH jest nadawany natychmiast po ostatnim kanale BCH, jego rozmiar jest zmienny, ale zawsze jest wielokrotnością 27 oktetów. Składa się z bloku elementów IE, w skład którego wchodzą trzy elementy IE, każdy po 8 oktetów oraz z 24-bitowej sumy kontrolnej CRC – razem 27 oktetów lub z szeregu następujących po sobie takich układów. Minimalny czas trwania kanału FCH to 36 ms. Jeśli nie ma potrzeby wysyłania żadnego elementu IE to używa się pustych, wypełniających elementów IE, zwanych “padding”. Podobnie, jeśli liczba elementów IE nie jest wielokrotnością trzech, używa się elementu IE typu padding, do jej uzupełnienia. Dopuszcza się istnienie kanału FCH o zerowej długości tylko w przypadku sieci wielosektorowej, gdy dla danego sektora nie ma żadnych elementów IE. Elementy IE typu padding mogą znajdować się tylko jako ostatnie w kanale FCH.  Zawartość elementu IE przedstawia Tabela 20. Format kanału FCH przedstawia Rysunek 2:

 

 

FCH

BlokIE

CRC-24

blokIE

CRC-24

.............................

blokIE

CRC-24

IE1

IE2

IE3

IE1

IE2

IE3

IE1

IE2

IE3

 

Rysunek 2. Format kanału FCH

 

 

Tabela 20.  Zawartość elementu IE

Nazwa pola

Długość

Przeznaczenie

IE-flag

1 bit

Zawsze = 1

IE-type

4 bity

Typ IE

 Znaczenie

0000

RG dla DL

0001

RG dla UL

0010

RG dla DiL

0011

nie wykorzystane

0100

puste fragmenty ramki

0101

Wypełnienie

0110-1111

nie wykorzystane

IE Info

59 bitów

treść FCCH

Razem

64

 

 

 

Kanał ACH

 

Kanał ACH (Access Feedback Channel) – przenosi dane logicznego kanału RFCH. Jego obsługa jest obowiązkowa dla punktu AP/CC oraz terminali. Jest wysyłany zawsze z prędkością 6 Mbit/s, kodowany BPSK ze sprawnością kodera splotowego równą ½. W przypadku używania pojedynczego sektora kanał ACH jest umieszczony bezpośrednio po kanale FCH. Natomiast, gdy używanych jest kilka sektorów, jego początek wskazuje 12-bitowy wskaźnik umieszczony w kanale BCCH przeznaczony dla danego sektora wskazujący na początek kanału FCH wraz z długością kanału FCH. Długość kanału ACH wynosi 9 oktetów i ma taki format jak kanał SCH. Identyfikatorem jest wartość 0110 w polu SCH PDU Type.

 

 

Kanał LCH

 

Kanał LCH (Long transport Channel) – przenosi dane użytkowników zawarte w logicznych kanałach UDCH, UBCH i UMCH oraz dane sterujące zawarte w kanałach DCCH i RBCH. Jego obsługa jest obowiązkowa dla punktu AP/CC oraz terminali. Jest wysyłany z prędkością ustaloną w kanale FCCH. Pakiety tego kanału identyfikowane są na podstawie komunikatów RG będących wskaźnikami, umieszczonymi w kanale FCCH. Długość pakietu LCH wynosi 54 oktety. Pierwsze dwa bity (LCH PDU type) identyfikują zawartość pola danych (Payload). Opis ich znaczenia zawiera Tabela 21. Pole danych ma rozmiar 414 bitów. Ostatnie trzy oktety stanowi suma kontrolna CRC-24.

 

Tabela 21. Znaczenie pierwszych bitów kanału LCH

LCH PDU type

 Znaczenie

00

Wiadomość UDCH, UBCH, UMCH, DCCH lub RBCH *

01

(Dummy LCH)

10

do wyk. w przyszłości

11

do wyk. w przyszłości

 

* W kanale FCCH określone jest, który z powyższych kanałów jest wykorzystany.

 

Tabela 22. Odwzorowanie kanałów logicznych w kanał LCH

 

nr bitu

 

8

7

6

5

4

3

2

1

oktet 1

LCH PDU Type

 

oktet 2

 

oktet 51

ładunek – kanały logiczne

oktet 52


CRC-24

oktet 53

oktet 54

Kanał SCH

 

Kanał SCH (Short transport Channel) – przenosi dane sterujące zawarte w kanałach LCCH, DCCH i RBCH. Jego obsługa jest obowiązkowa dla punktu AP/CC oraz terminali. Jest wysyłany z prędkością ustaloną w kanale FCCH. Pakiety tego kanału identyfikowane są na podstawie komunikatów RG będących wskaźnikami, umieszczonymi w kanale FCCH. Długość pakietu SCH wynosi 9 oktetów. Pierwsze cztery bity oznaczają typ niesionej informacji, ich znaczenie przedstawia Tabela 23, następne 52 bity to właściwa informacja zawarta w niesionym kanale logicznym, ostatnie 16 bitów to suma kontrolna CRC.

 

Tabela 23. Znaczenie pierwszych bitów kanału SCH

SCH PDU type

 Znaczenie

0000

zarezerwowane

0001

odp. ARQ

0010

odrzucony

0011

RR dla UL

0100

RLC do i z AP/CC

0101

RR dla DiL

0110

przeznaczone dla ACH

0111

RLC w DM (RBCH, DCCH)

1000

szyfrowanie (encryption seed) DL

1001

(Dummy SCH)

1010-1111

zarezerwowane

 

 

 

Tabela 24. Odwzorowanie kanałów logicznych w kanał SCH

 

nr bitu

 

8

7

6

5

4

3

2

1

oktet 1

SCH PDU Type

 

oktet 2 

 

oktet 7

pole informacji

oktet 8

Suma kontrolna

oktet 9

 

 

 

 

 

Kanał RCH

 

Kanał RCH (Random transport Channel) – umożliwia terminalom wysłanie danych sterujących, gdy te nie mają przyznanego żadnego kanału SCH ani LCH. Kanał przenosi dane sterujące zawarte w kanałach ASCH, DCCH oraz umożliwia wysłanie żądań RR dostępu do medium transmisyjnego. Jego obsługa jest obowiązkowa dla punktów AP/CC oraz terminali. Jest wysyłany zawsze z prędkością 6 Mbit/s, kodowany BPSK ze sprawnością kodera splotowego równą ½. Lokalizacja kanałów RCH w ramce MAC ogłaszana jest w kanale BCCH. Występują one zawsze na końcu ramki. Długość kanału RCH wynosi 9 oktetów i ma format jak kanał SCH, ale kanał RCH nie przesyła komunikatów dozwolonych w kanale SCH. Maksymalna ilość kanałów RCH w ramce wynosi 31, minimum to przynajmniej jeden kanał na sektor.

 

Tabela 25. Wartości pola SCH PDU type dla kanału RCH

SCH PDU type

 Znaczenie

0000

zarezerwowane

0001

zabronione

0010

zabronione

0011

RR dla UL

0100

RLC do AP/CC

0101

RR dla DiL

0110

zabronione

0111

zabronione

1000

zabronione

1001

zabronione

1010-1111

zarezerwowane

 

 

Zasady dostępu do kanału RCH

Kanał RCH służy do przesłania określonych komunikatów w przypadku, kiedy terminal MT nie ma możliwości przesłania tych komunikatów w czasie wyznaczonym przez punkt AP i ogłoszonym za pomocą komunikatu RG. Sytuacja taka może nastąpić na przykład wtedy, gdy terminal nie rozpoczął jeszcze jakiejkolwiek transmisji z punktem AP. Ponieważ moment dostępu do medium transmisyjnego nie jest ogłoszony, może się zdarzyć, że inny terminal w tym samym czasie również będzie próbował uzyskać dostęp i rozpocznie nadawanie. Zatem może dojść do kolizji i w efekcie komunikat RR nie dotrze do punktu AP. O fakcie udanego lub nieudanego dostępu terminal MT dowie się z informacji zawartych w kanale ACH w następnej ramce MAC, jednak nie zapewnia to bezbłędnej ponowionej próby dostępu do kanału. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że dwa lub więcej terminale spróbują ponownie nadać komunikat jednocześnie, określono dokładnie zasady użycia kanałów RCH. Zmniejszają one za każdą nieudaną próbą dostępu prawdopodobieństwo, że terminal będzie nadawał w następnej ramce MAC. Dokładnie mówią one, że terminal za pierwszym razem powinien wylosować numer kanału RCH do transmisji wybierając jeden z kanałów RCH dostępnych w najbliższej ramce MAC. Jeśli transmisja się nie powiedzie, to terminale MT losują ponownie numer kanału RCH, ale do losowania wybierają większą z dwóch liczb. Jedna to ilość kanałów RCH w najbliższej ramce, druga to wartość wyliczona poprzez podniesienie liczby dwa do potęgi określonej ilością niepowodzeń. Po pierwszej nieudanej próbie będzie to 2 do potęgi 1, po drugiej próbie 2 do  potęgi 2 itd. Jest jeszcze ograniczenie, że wartość do losowania jest ustalona na maksymalną równą 256, w przypadku, gdy ilość niepowodzeń jest większa od siedmiu.

Jeśli wylosowana liczba jest większa od ilości kanałów RCH w najbliższej ramce, to terminal odejmuje od wylosowanej liczby ilość występujących kanałów RCH. Sytuacja się może powtarzać kilkukrotnie, aż do obniżenia wylosowanej liczby do wartości mniejszej lub równej ilości kanałów RCH w bieżącej ramce. Czyli liczy kolejne kanały RCH tak, jakby były w jednej ramce. Dla przykładu, jeśli po kolejnym czwartym niepowodzeniu terminal wylosował z przedziału 1 -24 wartość 10, a wszystkie kolejne ramki zawierały po cztery kanały RCH, to terminal MT powinien ponowić próbę dostępu w drugim kanale RCH trzeciej z kolei ramki MAC, wcześniej oczekując bez transmisji przez dwie kolejne ramki.

Terminal może użyć tylko jednego kanału RCH w czasie trwania ramki MAC.

 

 

 

1.2.4       Postać ramki MAC

 

Kolejność poszczególnych kanałów transportowych jest ściśle określona. Natomiast czasy ich rozpoczęcia za wyjątkiem kanału BCH mogą się zmieniać w zależności od budowy sieci i ilości transmitowanych danych. Ramki MAC wysyłane są dokładnie co 2 ms. Na początku każdej z nich występuje kanał BCH i to ten kanał wyznacza początek ramki. W przypadku sieci jednosektorowej strukturę ramki przedstawia Rysunek 3.

 

 


  BCH  FCH   ACH           faza DL             faza DiL             faza UL           x*RCH

 


Rysunek 3.  Postać ramki MAC

 

W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z siecią wielosektorową każda z faz jest powtórzona tyle razy, ile jest sektorów. Kanały BCH, FCH, ACH i RCH są obowiązkowe. Fazy DL, DiL i UL są opcjonalne. Z tego powodu ramka może występować w ośmiu wariantach:

 

BCH – FCH – ACH – faza DL – faza DiL – faza UL – x*RCH

BCH – FCH – ACH – faza DL – faza DiL – x*RCH

BCH – FCH – ACH – faza DL – faza UL  – x*RCH

BCH – FCH – ACH – faza DL – x*RCH

BCH – FCH – ACH – faza DiL – faza UL  – x*RCH

BCH – FCH – ACH – faza DiL – x*RCH

BCH – FCH – ACH – faza UL – x*RCH

BCH – FCH – ACH – x*RCH

 

W fazach DL, DiL oraz UL transmitowane są kanały SCH i LCH.

 

Wszystkie wskaźniki zawierające czas rozpoczęcia wskazywanej transmisji (nazwanej pointer to ..........) stanowią liczbę jednostek czasu, jaka upłynęła od początku preambuły emitowanej przez punkt AP przed transmisją pierwszego kanału BCH. Jednostki te mają wielkość 400 ns. Wskaźniki wskazują zawsze na początek konkretnego pakietu LCH lub SCH, którego dotyczą.

 

Preambuła

BCH

 

 

    Chwila, od której jest liczony czas

Rysunek 4. Początek ramki MAC

 

Przed każdą transmisją do nowego adresata punkt AP/CC i terminal MT mają obowiązek nadać odpowiednią preambułę.

Ponieważ terminale znajdują się w różnych miejscach, a także ich nadajniki potrzebują trochę czasu, aby rozpocząć i zakończyć transmisję, pomiędzy poszczególnymi transmisjami, w celu zapewnienia niezawodnej pracy, ustalono pewne odstępy czasu zwane okresami ochronnymi (space guard). Określono następujące odstępy:

Odstęp “RCH guard space” występujący pomiędzy kanałami RCH w ramach jednego sektora może być jedną z wartości: 2,0 ms, 800 ns, 2000 ns, 10000 ns. W kanale BCH ogłaszane jest, który z tych czasów obowiązuje.

Odstęp “sector switch guard space” występujący pomiędzy emisjami w różnych sektorach wynosi 800 ns.

Odstęp “guard space” występujący pomiędzy transmisjami różnych terminali MT w fazach UL i DiL wynosi 2,0 ms.

Określono również minimalny czas pomiędzy kanałem ACH a fazą UL, który domyślnie wynosi 1024 ms, ale terminal MT może poprosić o jego zmianę. Pozostałe możliwe wartości czasów odstępu pomiędzy kanałem ACH i fazą UL wynoszą w ms 0, 16, 32, 64, 128, 256 oraz 512. Jeśli występuje faza DiL, to powyższe czasy stosują się do niej.

Każde z urządzeń musi umieć rozpocząć odbiór po czasie nie większym niż 6 ms od momentu zakończenia nadawania przez inne urządzenie.

 

1.2.5       Adresacja w sieci Hiperlan / 2

 

Każdy z terminali w sieci Hiperlan 2 posiada 8-bitowy adres (MAC ID), przydzielony przez punkt AP za pomocą procedury RLC. Należy zwrócić uwagę, że adresy 0 i 224 do 255 są zarezerwowane na potrzeby transmisji rozgłoszeniowych typu broadcast i multicast. Sama sieć posiada również swój identyfikator (NET ID), który powinien być taki sam dla wszystkich punktów AP w danej sieci. Identyfikator ma rozmiar 10 bitów i został podzielony na dwa zakresy: 0-959 do użytku swobodnego, oraz 960-1023 zarezerwowany do użytku dla systemów publicznych.

Każdy z punktów AP posiada swój identyfikator (AP ID) o długości 10 bitów, który powinien być unikalny na danym terenie. Istnieje również numeracja sektorów o pojemności 8 (3 bity). Numery sektorów powinny być używane jak najniższe. W przypadku sieci jednosektorowej identyfikator powinien wynosić zero.

 

 

1.2.6       Protokół dostępu do sieci

 

Protokół dostępu do sieci (MAC protocol) opiera się na powyżej opisanych komunikatach. Zadaniem warstwy MAC jest odpowiednie zbudowanie ramek, aby transmisja z podziałem czasu odbywała się bez zakłóceń. Aby to zadanie mogło być zrealizowane, konieczne jest by wszystkie elementy sieci (punkty AP/CC i terminale MT) nadawały i odbierały sygnały zgodnie z tym, co zostało ogłoszone w kanałach sygnalizacyjnych. Oczywiście nie będzie to możliwe jeśli punkt AP/CC nie przygotuje i ogłosi odpowiednich informacji.

Aby transmitować dane, terminal musi zażądać dostępu poprzez wysłanie komunikatu RR. W wyniku tego otrzymuje pozwolenie w postaci komunikatu RG. Ten prosty schemat został uzupełniony o możliwość uzgodnienia, na potrzeby konkretnego połączenia (DUC – DLC User Connection), pomiędzy punktem AP a terminalem MT, stałego zapotrzebowania na pasmo (Fixed capacity agreement). Na przykład istnieje możliwość przydzielenia jednego lub kilku pakietów SCH lub LCH co kilka ramek MAC. Polega to na tym, że po ustaleniu (setup) konkretnego połączenia punkt AP oczekuje na komunikat RR. Terminal MT wysyła taki komunikat z ustawionym żądaniem ilości pakietów SCH i LCH na zero, co oznacza zajęcie zasobów na potrzeby tego połączenia. Od tego momentu terminal MT będzie otrzymywał ustaloną wcześniej liczbę pakietów SCH i LCH bez dodatkowego wysyłania komunikatów RG. Oprócz tego drobnego zysku, ustanowienie stałego zapotrzebowania na pasmo daje gwarancję dostępności tego pasma przez cały czas trwania transmisji. Jest to ważne dla systemów czasu rzeczywistego i transmisji głosu np. w telefonii. W każdej chwili podczas trwania takiego połączenia, jeśli zajdzie taka potrzeba, terminal MT może dodatkowo zamówić za pomocą komunikatów RR dodatkowe niezbędne pakiety LCH lub SCH.

Zadaniem podziału czasu dostępnego w poszczególnych ramkach zajmuje się proces schedulera działający w punkcie AP. W dalszej części pracy będę posługiwał się angielskojęzyczną nazwą, gdyż takiej się zwyczajowo używa. Na jego działanie wpływają nadchodzące komunikaty żądań od terminali. Aby zapewnić prawidłową pracę, muszą one, oprócz konkretnych żądań dostępu, informować o stanie buforów w terminalach. Sam scheduler musi także przestrzegać zaleceń normy. Zalecenia te nie precyzują szczegółowo zasad jego działania, wyznaczają tylko najważniejsze i dość ogólne reguły, którymi powinien posiłkować się projektant punktu AP tworzący algorytm schedulera.

Podczas kompozycji ramki i rozdziału zasobów, scheduler w punkcie AP powinien znać stan zapełnienia buforów punktu AP i w terminalach i brać te informacje pod uwagę. Zasoby powinny być przydzielane zgodnie z odbieranymi komunikatami RR i być sprawiedliwie podzielone pomiędzy wszystkich użytkowników. Oczywiście zapewnione musi być pasmo dla ustanowionych już połączeń ze stałą przepływnością.

W czasie trwania faz UL oraz DL wszystkie pakiety SCH i LCH od jednego terminale MT powinny być wysłane w jednej grupie. W przypadku fazy DiL grupowanie takie powinno zostać dokonane w ramach transmisji pomiędzy poszczególnymi parami korespondujących terminali MT. Jeśli wystąpi znaczna ilość nieudanych dostępów do kanałów RCH, punkt AP/CC powinien, jeśli to możliwe, zwiększyć ilość tych kanałów.

Wskaźniki (pointer to.....) występujące, jako pola w poszczególnych komunikatach RG, powinny wskazywać na początek konkretnego pakietu SCH lub LCH. Zatem, jeśli jest wyznaczany wskaźnik dla terminala MT, który nie rozpoczął transmisji, powinien być on odsunięty od poprzedniej transmisji o niezbędny czas dla preambuły i odpowiedniego okresu ochronnego. Podczas obliczania czasu, jaki zajmie transmisja należy uwzględnić czasy ewentualnej preambuły oraz okresów ochronnych, jakie będą musiały wystąpić. W fazie DL, punkt AP/CC nie stosuje okresów ochronnych, ale zawsze wysyła preambułę, jeśli zmienił się adresat transmisji.

Zalecenie przewiduje następujące zadania dla poszczególnych urządzeń: punkt AP/CC powinien zaplanować rozkład ramki, przygotować i wysłać kanały BCH, FCH oraz ACH. Jeśli istnieje taka potrzeba, to przesyła w fazie DL dane z kanałów logicznych. Odbiera dane z terminali w fazie UL oraz odbiera i przetwarza transmisję z kanałów RCH. Terminal MT ma za zadanie odebranie kanałów BCH, FCH i przetworzenie zawartych tam informacji. Jeśli w poprzedniej ramce MAC używał kanałów RCH, musi również odebrać i przetworzyć informacje zawarte w kanale ACH. Ocenia, które z informacji są dla niego istotne, a następnie stosuje się do nich. Odbiera informacje nadawane w fazie DL i DiL jeśli taka występuje. Terminal MT wysyła dane w fazie UL i/lub DiL, jeśli taka występuje zgodnie z informacjami RG, jakie wysłał punkt AP w kanale FCH. Terminal MT może wysłać również informacje w kanałach RCH.

 

 

1.2.7       Kontrola i korekcja błędów

 

Informacje o występujących błędach w transmisji powinny być zawarte w komunikatach RR lub Discard. Przeznaczone do tego celu jest pole nazwane error indication. Dwa bardziej znaczące bity tego pola wskazują przyczynę wystąpienia błędów (zostały one nazwane Error Reason Bits), trzeci bit opisuje ogólną jakość kanału (został nazwany Channel Quality Bit). Jeśli ma on wartość zero, oznacza to dobrą jakość, jedynka złą.

 

Wyróżnione zostały trzy tryby korekcji błędów:

- Tryb z potwierdzeniami (acknowledged mode), który zapewnia niezawodną transmisję. Można w nim użyć retransmisji w celu poprawy jakości połączenia. Niskie opóźnienia są zapewnione poprzez użycie mechanizmu odrzuceń (discard).

- Tryb z powtórzeniami (repetition mode), zapewniający niezawodną transmisję poprzez powtarzanie pakietów LCH.

- Tryb bez potwierdzeń (unacknowledged mode) nie zapewniający ochrony przed błędami, ale nie powodujący opóźnień.

Nie wszystkie kanały logiczne mogą korzystać z wszystkich dostępnych trybów pracy. Kanały UDCH mogą używać trybów z potwierdzeniami i bez potwierdzeń. Wybór odbywa się podczas ustanawiania połączenia. Dane z kanałów DCCH i RBCH wysyłane w pakietach LCH oraz dane z kanałów UMCH muszą używać trybu bez potwierdzeń, natomiast dane z kanału UBCH mogą wykorzystywać tryby bez potwierdzeń lub z powtórzeniami. W przypadku gdy istnieje wiele warstw konwergencji możliwe jest użycie przez pakiety kanałów UBCH różnych metod korekcji błędów.    

Wykrywanie błędów transmisji na poziomie warstwy MAC odbywa się za pomocą obliczenia i porównania sumy kontrolnej CRC. Aby wyliczyć sumę kontrolną CRC należy do rejestru przesuwnego z wszystkimi bitami ustawionymi na 1 wprowadzić wiadomość począwszy od najbardziej znaczącego bitu, czyli w kolejności nadawania.

 

Wielomiany opisujące rejestr przesuwny:

CRC-16:        x16 + x12 + x8 + x7 + x6 + x3 + x + 1

CRC-24:        x24 + x10 + x9 + x6 + x4 + x3 + x + 1

 

 

 

 

Rysunek 5 przedstawia schemat rejestru wyliczającego sumę CRC-16:

 

 

 

 

 


Rysunek 5. Schemat rejestru wyliczającego sumę CRC-16

 

Poniżej chciałbym przybliżyć działanie sieci w kontekście kontroli błędów.

 

 

 

Tryb z potwierdzeniami

 

Tryb z potwierdzeniami może być wykorzystywany przez połączenia użytkowe. W tym trybie ochrona przed błędami ma za zadanie:

-    obliczać i sprawdzać sumy kontrolne CRC w pakietach LCH,

- wykrywać brakujące pakiety LCH, (których brak może być spowodowany nie nadejściem pakietu lub odrzuceniem go z powodu błędu sumy kontrolnej CRC)

- porządkować pakiety LCH po retransmisji spowodowanej mechanizmem ARQ (Automatic Repeat reQuest), by dotarły w odpowiedniej kolejności do warstwy konwergencji,

-   generować i analizować wiadomości ARQ

-   generować i odpowiednio stosować wiadomości discard.

 

 

Tryb z potwierdzeniami muszą obsługiwać wszystkie terminale MT, a w przypadku punktu AP/CC jest to opcjonalne.

Aby możliwe było wykrycie brakujących pakietów LCH znajduje się w nich pole SN, które dla każdego pakietu zwiększane jest o jeden. Jego wielkość wynosi 10 bitów, dlatego numer sekwencyjny liczony jest modulo 210. Rozmiar okna kontroli przepływu jest zmienny i jest ustalany podczas zestawiania połączenia. Jego rozmiar może wynosić 32, 64, 128, 256 oraz maksymalnie połowa numeru sekwencyjnego, czyli 512.

Wiadomość zwrotna ARQ feedback zawiera w polach bit map informacje o tym, które z pakietów LCH były błędne właśnie posługując się numerami sekwencyjnymi. Do dyspozycji są trzy pary pól. BMN, i BMB oznaczone kolejnymi cyframi.

Cała przestrzeń możliwych 1024 numerów sekwencyjnych została podzielona na odrębne bloki. Każdy z bloków zawiera osiem numerów sekwencyjnych, zatem aby zaadresować taki blok potrzebne jest siedem bitów. Tabela 26 zawiera kilka wybranych bloków wraz z numerami sekwencyjnymi, które obejmują.

 

 

Tabela 26. Kilka wybranych bloków wraz z numerami sekwencyjnymi

Numer bloku

Zawarte w bloku nr sekwencyjne

0

0-7

1

8-15

....

.....

19

152-159

....

.....

126

1008-1015

127

1016-1023

 

 

 

Jeśli wystąpi błąd w transmisji, to w komunikacie ARQ w polu BMN1 zawarty jest numer bloku zawierającego numer seryjny błędnego pakietu LCH. Dokładne wskazanie zawarte jest w bitmapie przesłanej w polu BMB1. Najbardziej znaczący bit oznacza najmniejszy numer seryjny należący do bloku. Na przykład, jeśli wystąpi błąd w pakiecie LCH o numerze seryjnym 157 to w polu BMN będzie wartość 19, a w polu BMB bity będą ustawione następująco: MSB > 11111011 < LSB (MSB – najbardziej znaczący bit, LSB – najmniej znaczący bit). Jedynki oznaczają prawidłową transmisję, zero oznacza błąd i wskazuje na konkretny numer seryjny.

Pole BMN1 ma rozmiar siedmiu bitów i może całkowicie pokryć dostępną przestrzeń numerów seryjnych. Wartość w nim zawarta jednoznacznie wskazuje blok, w którym wystąpił błąd. Pola BMN2 i BMN3 są pięciobitowe i muszą być odczytane wraz z polem BMN1. Wskazują one ile bloków dalej wystąpił następny błąd. Aby uzyskać wartość wskazywanego pola, do wartości w polu BMN2 należy dodać wartość z pola BMN1, do wartości w polu BMN3 należy dodać liczbę z pól BMN1 i BMN2.

Oprócz obsługi błędów sieć pracująca w trybie połączeniowym potrzebuje mechanizmu potwierdzania prawidłowo odebranych pakietów. Tym zagadnieniem zajmują się również funkcje obsługi błędów. Możliwe jest by odbiornik potwierdził prawidłowy odbiór wielu pakietów LCH jednocześnie. Może to zrobić poprzez ustawienie bitu CAI w wiadomości ARQ feedback, co oznacza, że wszystkie pakiety LCH, aż do pierwszego błędnego zawartego w polu BMB1, są potwierdzane pozytywnie. Potwierdzenie pozytywne powoduje aktualizacje zmiennej opisującej dolną granicę okna kontroli przepływu. Oprócz ustalenia wielkości okna, procedura kontroli przepływu może sterować ruchem za pomocą bitu FC. Jeśli strona nadająca otrzyma komunikat z ustawionym bitem FC powinna się wstrzymać z nadawaniem. Może jedynie wysłać te pakiety LCH, które mają niższy numer seryjny od największego pozytywnie potwierdzonego w poprzednim komunikacie ARQ. W przypadku użycia bitu kontroli przepływu nie jest dozwolone łączne potwierdzanie (cumulative ACK). 

 

 

 

Tryb bez potwierdzeń

 

 

Tryb bez potwierdzeń jest używany przez kanały UMCH, RBCH wysyłane w pakietach LCH oraz kanały DCCH wysyłane w pakietach LCH i może być wykorzystywany przez kanały UBCH i UDCH. W tym trybie funkcje ochrony przed błędami mają za zadanie:

 

- obliczać i sprawdzać sumy kontrolne CRC w pakietach LCH,

- porządkować pakiety LCH, by dotarły w odpowiedniej kolejności do warstwy konwergencji lub warstwy kontroli łącza, w zależności, który logiczny kanał jest zawarty w odebranym pakiecie LCH.

 

Tryb nie zapewnia korekcji błędów.

 

 

Tryb z powtórzeniami

 

 

Tryb z powtórzeniami może być wykorzystywany przez kanał UBCH. W tym trybie ochrona przed błędami ma za zadanie:

 

-    obliczać i sprawdzać sumy kontrolne CRC w pakietach LCH,

- wykrywać brakujące pakiety LCH, (których brak może być spowodowany nie nadejściem pakietu lub odrzuceniem go z powodu błędu sumy kontrolnej CRC)

-  manipulować pakietami LCH by dotarły w odpowiedniej kolejności do warstwy konwergencji,

-  generować i odpowiednio stosować wiadomości discard.

 

Każdy terminal MT musi potrafić obsłużyć ten tryb pracy jako odbiornik. Dla punktu AP/CC w obu kierunkach i terminali MT podczas nadawania nie jest wymagana. To, czy użyć trybu z powtórzeniami decyduje producent urządzenia. Zadaniem terminala MT nadającego jest wysyłanie kolejnych pakietów LCH, terminal MT może samodzielnie powtórzyć pakiet LCH.

W trybie z powtórzeniami używa się również numerów sekwencyjnych SN (Sequence Number). Rozmiar okna kontroli przepływu jest zmienny i jest ustalany podczas zestawiania połączenia. Rozmiar okna może wynosić 32, 64, 128, 256. Ustala się również zakres akceptacji wynoszący 512. Zakres ten pozwala na zapisanie w buforze pakietów LCH o numerze SN wybiegającym poza okno kontroli przepływu, gdy doszło do błędnego odbioru wielu pakietów LCH. Odbiornik po otrzymaniu LCH powinien sprawdzić sumę kontrolną CRC. W przypadku błędu odrzuca ramkę, w przypadku powodzenia zapisuje w buforze, jeśli się mieści w zakresie akceptacji. Gdy numer pakietu LCH mieści się w oknie, modyfikuje granice okna.

 

 

1.2.8       Szyfrowanie w sieci

 

Ponieważ sieć Hiperlan jest siecią radiową, szczególnego znaczenia nabiera zabezpieczenie transmisji przed utratą poufności i przed dostępem do niej przez nieautoryzowane urządzenia. Tę funkcjonalność zapewniają mechanizmy wbudowane w sieć związane z szyfrowaniem.

Możliwe jest zaszyfrowanie kanałów UDCH, UMCH, UBCH oraz DCCH przesyłanych w pakietach LCH. Może być ono rozpoczęte od razu po wymianie kluczy kryptograficznych. W przypadku użycia transmisji typu multicast i broadcast, rozpoczęcie szyfrowania możliwe jest, gdy zostanie wcześniej ustanowione szyfrowane połączenie typu unicast. Dostępne są dwa algorytmy szyfrowania: DES i potrójny DES. Różnią się złożonością obliczeniową i dlatego zapewniają inny poziom zabezpieczeń. Obsługa DES jest obowiązkowa dla punktu AP/CC oraz terminali MT, w przypadku drugiego algorytmu obsługa jest opcjonalna.   

Algorytm DES jest szyfrem symetrycznym, to znaczy do szyfrowania i deszyfrowania używa się tego samego klucza. Szczegółowy opis algorytmu DES jest publicznie dostępny. Oznacza to, że DES nie jest algorytmem ograniczonym i prawdopodobnie nie zawiera tzw. ukrytych drzwi (tak określa celowo zostawione przez twórców luki w algorytmie szyfrującym, pozwalające na częściowe lub całkowite złamanie tego szyfru bez znajomości klucza). Ponadto publikacja algorytmu umożliwia wielu ludziom analizę jego słabości na podstawie znajomości jego działania. DES jest szyfrem blokowym, tzn. szyfruje   bloki 64 bitów, przy czym szyfrogram ma taką samą długość, co tekst jawny. Do szyfrowania DES używa klucza długości 56 bitów. W odniesieniu do DES nie zostały opublikowane żadne prace dające tej metodzie solidne podstawy matematyczne. Jednak trzeba dodać, że algorytm ten został poddany ponad 20-letnim intensywnym badaniom, które nie zagroziły znacząco zastosowaniu tej metodzie w praktyce. Odkryto jedynie, że niektóre klucze nie powinny być używane. Niestety teraz szyfrowanie 56-cio bitowym kluczem w wielu sytuacjach może okazać się zbyt mało skomplikowane obliczeniowo. Dlatego, w celu zapewnienia wysokiej poufności wprowadzono modyfikację polegającą na odszyfrowaniu zakodowanej wiadomości innym kluczem, a następnie zaszyfrowaniu jej ponownie za pomocą kolejnego klucza. Dlatego też algorytm ten nazwano potrójnym DES. W rezultacie takiego działania wzrosła siła szyfrowania, jakby zastosowano znacznie dłuższy klucz.

Algorytm szyfrowania jest następujący: Tekst jawny > Permutacja początkowa > 16 identycznych cykli algorytmu > Permutacja końcowa > Szyfrogram. Dokładniej algorytm szyfrowania DES przedstawia Rysunek 6.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oznaczenia:

L(i) - lewa część danych w i-tym cyklu,

R(i) - prawa część danych w i-tym cyklu,

K(i) - 48 bitowy klucz dla i-tego cyklu,

f – funkcja szyfrująca.

Rysunek 6.  Algorytm szyfrowania DES

Permutacja początkowa powoduje przemieszanie się bitów w bloku zgodnie z tabelą (liczba w komórce tablicy określa docelowe miejsce bitu po permutacji). Permutacja końcowa jest operacją odwrotną. Poniżej (Tabela 27) znajdują się tablice opisujące permutację i sposób numeracji zawartych w nich pól:

 

Tabela 27.  Permutacja początkowa algorytmu DES

 

 

 

            58    50   42    34    26   18    10    2

            60    52   44    36    28   20    12    4

            62    54   46    38    30   22    14    6

            64    56   48    40    32   24    16    8

            57    49   41    33    25   17     9    1

            59    51   43    35    27   19    11    3

            61    53   45    37    29   21    13    5

            63    55   47    39    31   23    15    7

 

Jeśli B=IP(A), to 1-szy bit B = 58 bit A, 2-gi bit B= 50 bit A itd.

 

Tabela 28.  Permutacja końcowa algorytmu DES

            40     8   48    16    56   24    64   32

            39     7   47    15    55   23    63   31

            38     6   46    14    54   22    62   30

            37     5   45    13    53   21    61   29

            36     4   44    12    52   20    60   28

            35     3   43    11    51   19    59   27

            34     2   42    10    50   18    58   26

            33     1   41     9    49   17    57   25

 

Po zastosowaniu permutacji początkowej blok 64 bitów podzielony zostaje na dwa bloki po 32 bity nazwane L i R. Blok prawy zostaje zapisany jako blok lewy do następnego cyklu. Bity bloku lewego zostają poddane sumie modulo 2 (xor) z odpowiadającymi im bitami pobranymi z wyjścia funkcji szyfrującej f, a następnie zapisane jako blok prawy do następnego cyklu szyfrowania. W każdym cyklu funkcja szyfrująca używa innego klucza oznaczonego K1 do K16. Klucze te są obliczane na podstawie 56 bitowego klucza, którym ma być zaszyfrowana wiadomość. Jest on dzielony na dwie 28 bitowe połowy. W każdym kroku bity w tych połówkach są przesuwane w lewo. Z prawej strony uzupełniane są najstarszym bitem sprzed przesunięcia (przesuwanie z zawracaniem). Ilość przesunięć opisuje poniższa tabela:

 

Cykl:                        1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

Liczba przesunięć:  1  1  1  2  2  2  2  2  1    2    2    2    2    2    2    1

 

Dalej do wyliczenia 48-bitowego klucza łączy się 28 bitowe połówki i wybiera się bity wg poniższej tabeli. Ponieważ w operacji tej dokonuje się zmiany porządku występowania bitów, jak również wyboru podciągu bitów, zatem nosi ona nazwę permutacji z kompresją lub permutowanego wyboru.

 

Tabela 29. Permutacja z kompresją

      14   17   11   24    1    5    3   28   15    6   21   10

      23   19   12    4   26    8   16    7   27   20   13    2

      41   52   31   37   47   55   30   40   51   45   33   48

      44   49   39   56   34   53   46   42   50   36   29   32

 

Tak przygotowany 48-bitowy klucz wraz z 32-bitową porcją danych R(i) stanowią dane wejściowe do funkcji szyfrującej f. O od jej działania zależy siła algorytmu. Poniższy rysunek przedstawia schemat działania funkcji.

 

 

 

 

 

 

 

 


Rysunek 7.  Funkcja szyfrująca

 

 

Na samym początku 32-bitowa porcja danych zostaje poddana permutacji z rozszerzeniem. W permutacji tej prawa połowa danych R(i) jest rozszerzana z 32 do 48 bitów. Ponieważ operacja ta zmienia kolejność bitów, a niektóre bity są powtarzane, więc jest znana jako permutacja z rozszerzeniem. Operacja ta ma na celu dostarczenie ciągu o tej samej długości, co ciąg klucza. Pozwalając jednemu bitowi wpływać na dwa podstawienia, uzyskuje się to, że zależność bitów wyjściowych od bitów wejściowych szybciej się rozprzestrzeniała. Innymi słowy chodzi o to, by dwa szyfrogramy danych, różniące się tylko jednym bitem, różniły się od siebie dość znacznie. Jest to nazywane efektem lawinowym. Wiele elementów projektu DES zaprojektowanych jest, by jak najszybciej osiągnąć stan, w którym każdy bit szyfrogramu zależy od każdego bitu tekstu jawnego i każdego bitu klucza.

 

Tabela 30. Tabela peracji podstawień permutacji z rozszerzeniem

      32    1    2    3    4    5    4    5    6    7    8    9

       8    9   10   11   12   13   12   13   14   15   16   17

      16   17   18   19   20   21   20   21   22   23   24   25

      24   25   26   27   28   29   28   29   30   31   32    1

 

 

Po rozszerzeniu bloku danych ma on długość równą długości klucza. Poszczególne bity z obu źródeł są poddawane operacji xor. Wynik o długości 48 bitów jest dzielony na osiem bloków 6-bitowych.Każdy oddzielny blok ciągu bitów jest przetwarzany przez oddzielny S-blok: blok 1 jest przetwarzany przez S-blok 1, blok 2 przez S-blok 2 itd. Każdy S-blok jest opisany w postaci tabeli złożonej z 4 wierszy i 16 kolumn. Każdy element tej tabeli jest 4 bitową liczbą. Sześć bitów wejściowych S-bloku określa, w którym wierszu i w której kolumnie należy szukać ciągu wyjściowego. S-bloki realizują operacje nieliniowe i bardziej niż cokolwiek innego zapewniają bezpieczeństwo dawane przez DES. Wynikiem tej fazy jest 8 4-bitowych bloków, które łącznie tworzą pojedynczy blok 32-bitowy. Blok ten jest przesuwany do następnego etapu: permutacji
w P-bloku. Jest to zwyczajna permutacja opisana poniższą tabelą:

 

Tabela 31.  Permutacja w P-bloku

16  7   20   21   29   12  28   17   1   15   23  26   5  18   31   10

 2  8   24   14   32   27   3    9  19   13   30   6  22  11    4   25

 

Algorytm jest tak skonstruowany, że deszyfracja polega na wykonaniu takich samych operacji jak podczas szyfrowania. Jedyną różnicą jest konieczność zastosowania podkluczy w odwrotnej kolejności.

 

1.3        Warstwa fizyczna sieci Hiperlan 2

 

W warstwie fizycznej transmisja danych odbywa się za pomocą modulacji OFDM. Aby dostosować odporność sygnału na zakłócenia do aktualnego stanu kanału i jednocześnie przesyłać dane z największą możliwą prędkością, wprowadzono szereg dozwolonych prędkości, różniących się stopniem ochrony przed błędami oraz sposobem modulacji poszczególnych podnośnych sygnału OFDM. Możliwe parametry sygnału przedstawia Tabela 1 na stronie 8.

Pojedynczy symbol OFDM trwa 4 ms (można go skrócić do 3,6 ms), w czasie tego symbolu mogą być przesłane różne ilości danych. Tabela 32 przedstawia, ile symboli OFDM potrzeba do przesłania poszczególnych ramek kanałów transportowych.

 

Tabela 32. Ilość symboli OFDM potrzebnych do przesłania ramek kanałów transportowych

Szybkość transmisji

BCH

FCH*

ACH

RCH

SCH

LCH

6 Mbit/s

5

9

3

3

3

18

9 Mbit/s

-

-

-

-

2

12

12 Mbit/s

-

-

-

-

-

9

18 Mbit/s

-

-

-

-

1

6

27 Mbit/s

-

-

-

-

-

4

36 Mbit/s

-

-

-

-

-

3

54 Mbit/s

-

-

-

-

-

2

 

* najkrótsze FCH (3 IE, 217 bit).

 

 

 

 

Skok do symulacji warstwy MAC sieci Hipelan 2